Core Committee

Trisha Solanki
President
Dr Alpesh Gediya
Vice President
H. V. Tank
CEO
Ashwin Solanki
Secretary
Ghanshyam Vadher
Treasurer
Dr Krishna Bakraniya
Member

Our Volunteers

Manthan Shah
Vishal Bapodara
Samip Thakkar
Sahil Shah
Yash Sheth
Pratik Patel